Header Ads

成語動畫廊 - 奇貨可居

奇貨可居 Jyutping: gei1 fo3 ho2 ho2


奇 /gei1/: lỳ lạ
貨 /fo3/: hàng hóa
可 /ho2/: có thể
居 /ho2/: nhà
Giải thích: lưu trữ hàng hóa có giá trị để đợi đến lúc giá cao mới bán lấy lời. Ví như dựa vào kỹ năng hay sự việc nào đó đặc biệt để đạt được danh vọng hoặc lợi lộc

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.