Header Ads

成語動畫廊 - 玩物喪志

玩物喪志 Jyutping: wun6 mat6 song1 zi3


玩 /wun6/: chơi
物 /mat6/: đồ vật
喪 /song1/: tang chế, sầu thảm
志 /zi3/: mục tiêu, hoài bão
Giải thích: chỉ biết lo chơi bời mà chú tâm vào công việc.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.