Header Ads

成語動畫廊 - 雞犬不寧

雞犬不寧 Jyutping: gai1 hyun2 bat1 ning4


雞 /gai1/: con gà
犬 /hyun2/: con chó
不 /bat1/: không
寧 /ning4/: yên tĩnh
Giải thích: hành vi quấy rối khiến cho cả con người và động vật đều thấy bất an. 
gai1 hyun2 bat1 ning4

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.