Header Ads

成語動畫廊 - 與狐謀皮

與狐謀皮Jyutping: jyu5 wu4 mau4 pei4


與 /jyu5/: và
狐 /wu4/: con cáo
謀 /mau4/: mưu
皮 /pei4/: da
Giải thích: vì cầu xin cái gây hại đến lợi ích của người khác nên không được người khác đáp lại như ý muốn.
jyu5 wu4 mau4 pei4

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.