Header Ads

成語動畫廊 - 未雨綢繆

未雨綢繆 Jyutping: mei6 jyu5 cau4 mau4


未 /mei6/: chưa
雨 /jyu5/: mưa
綢 /cau4/: lụa, tơ
繆 /mau4/: trói buộc
Giải thích: sự chuẩn bị trước để đề phòng bất trắc
mei6 jyu5 cau4 mau4

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.