Header Ads

成語動畫廊 - 唇亡齒寒

唇亡齒寒 Jyutping: seon4 mong4 ci2 hon4


唇 /seon4/: đôi môi
亡 /mong4/: chết
齒 /ci2/: răng
寒 /hon4/: lạnh
Giải thích: thể hiện mối quan hệ mật thiết, lợi và hại đều có liên quan với nhau.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.