Header Ads

成語動畫廊 - 破釜沉舟

破釜沉舟 Jyutping: po3 fu2 cam4 zau1


破 /po3/: phá vỡ
釜 /fu2/: cái nồi, chảo
沉 /cam4/: chìm xuống
舟 /zau1/: thuyền
Giải thích: quyết tâm tiến lên phía trước để đạt được thành công.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.