Header Ads

成語動畫廊 - 意氣揚揚

意氣揚揚 Jyutping: ji3 hei3 joeng4 joeng4


意 /ji3/: ý nghĩa
氣 /hei3/: khí
揚揚 /joeng4 joeng4/: hân hoan
Giải thích: người tự ý thức được cái sai của bản thân và biết khiêm tốn

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.