Header Ads

成語動畫廊 - 塞翁失馬

塞翁失馬 Jyutping: coi3 jung1 sat1 maa5

塞翁 /coi3 jung1/: tên người
失 /sat1/: mất, mất đi
馬 /maa5/: con ngựa
Giải thích: khi sự việc chưa kết thúc thì vẫn chưa biết chắc đó là may hay là họa.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.