Header Ads

成語動畫廊 - 青雲直上

青雲直上 Jyutping: cing1 wan4 zik6 soeng5


青 /cing1/: thanh, xanh
雲/wan4/: vân, mây
直/zik6/: thẳng
上/soeng5/: trên, lên
Giải thích: địa vị được thăng tiến một cách nhanh chóng, ví như mây bay trên trời. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.