Header Ads

成語動畫廊 - 信口雌黃

信口雌黃 Jyutping: seon3 hau2 ci1 wong4


信 /seon3/: thư, tin
口 /hau2/: khẩu, miệng
雌黃 /ci1 wong4/: khoáng chất Orpiment (người xưa dùng tẩy xóa trên giấy)
Giải thích: người nói năng tùy tiện không màng đến sự thật. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.