Header Ads

成語動畫廊 - 驚弓之鳥

驚弓之鳥 Jyutping: geng1 gung1 zi1 niu5


驚 /geng1/: sợ
弓 /gung1/: cây cung
之 /zi1/: 
鳥 /niu5/: con chim
Giải thích: người từng gặp họa thường hay hoang mang lo sợ. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.