Header Ads

成語動畫廊 - 老生常談

老生常談 Jyutping: lou5 sang1 soeng4 taam4


老 /lou5/: lão, cổ, già
生 /sang1/: sinh, sống
常 /soeng4/: thường, thông thường
談 /taam4/: nói, thảo luận
Giải thích: người nghe quen những lời nói không có ý tưởng sáng tạo. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.