Header Ads

成語動畫廊 - 每下愈況

每下愈況 Jyutping: mui5 haa5 jyu6 fong3


每 /mui5/: mỗi một
下 /haa5/: hạ, thấp
愈 /jyu6/: hơn nữa
況 /fong3/: tình trạng
Giải thích: Càng quan sát sự việc từ các chi tiết nhỏ nhặt thì càng hiểu rõ sự việc.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.