Header Ads

成語動畫廊 - 完璧歸趙

完璧歸趙 Jyutping: jyun4 bik1 gwai1 ziu6


完 /jyun4/: nguyên vẹn
璧 /bik1/: ngọc
歸 /gwai1/: trả lại, trở lại
趙 /ziu6/: (họ) Triệu 
Giải thích: trả lại một vật nguyên vẹn cho chủ nhân của nó.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.