Header Ads

成語動畫廊 - 死灰復燃

死灰復燃 Jyutping: sei2 fui1 fuk6 jin4


死 /sei2/: chết
灰 /fui1/: tàn tro
復 /fuk6/: phục hồi
燃 /jin4/: cháy
Giải thích: Người bị thất thế được hồi phục và vực dậy trở lại. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.