Header Ads

成語動畫廊 - 雞犬升天

雞犬升天 Jyutping: gai1 hyun2 sing1 tin1


雞 /gai1/: con gà
犬 /hyun2/: con chó
升 /sing1/: thăng, nâng lên
天 /tin1/: thiên, trời
Giải thích: khi một người đạt được quyền thế thì những người thân xung quanh cũng được hưởng lợi theo. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.