Header Ads

成語動畫廊 - 黔驢技窮

黔驢技窮 Jyutping: kim4 lou4 gei6 kung4


黔 /kim4/: Quý Chân (địa danh)
驢 /lou4/: con lừa
技 /gei6/: kỹ năng
窮 /kung4/: nghèo
Giải thích: người có ít khả năng và không còn kỹ năng mới để phát huy thêm

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.