Header Ads

成語動畫廊 - 一葉障目

一葉障目Jyutping: jat1 jip6 zoeng3 muk6


一 /jat1/: số 1
葉 /jip6/: lá cây
障 /zoeng3/: che, chắn
目 /muk6/: mắt
Giải thích: vì bị vật nhỏ che trước mắt nên không nhìn thấy được hoàn toàn sự việc. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.