Header Ads

成語動畫廊 - 指鹿為馬

指鹿為馬Jyutping: zi2 luk6 wai4 maa5


指 /zi2/: chỉ, ngón tay
鹿 /luk6/: con nai
為 /wai4/: là
馬 /maa5/: con ngựa
Giải thích: hành động cố ý làm đảo ngược trắng đen, làm lẫn lộn đúng sai

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.