Header Ads

成語動畫廊 - 出奇制勝

出奇制勝 Jyutping: ceot1 kei4 zai3 sing3

出 /ceot1/: xuất, ra
奇 /kei4/: kỳ lạ
制 /zai3/: kiểm soát
勝 /sing3/: thắng lợi
Giải thích: dùng kế sách đặc biệt để đạt được thắng lợi. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.