Header Ads

成語動畫廊 - 請君入甕

請君入甕 Jyutping: ceng2 gwan1 jap6 ong3


請 /ceng2/: mời
君 /gwan1/: quân
入 /jap6/: vào, nhập
甕 /ong3/: chiếc hũ, bình
Giải thích: Sử dụng mưu kế của người nào đó để hãm hại lại chính kẻ đó. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.