Header Ads

成語動畫廊 - 千里送鵝毛

千里送鵝毛 Jyutping: cin1 lei5 sung3 ngo4 mou4


千 /cin1/: nghìn, ngàn
里 /lei5/: lý (lượng từ khoảng cách)
送 /sung3/: tặng
鵝 /ngo4/: con ngỗng
毛 /mou4/: lông
Giải thích: khi ta tặng quà cho một ai đó thì quan trọng nhất là phải thể hiện được tấm lòng. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.