Header Ads

成語動畫廊 - 瞎子摸象

瞎子摸象 Jyutping: hat6 zi2 mo2 zoeng6

瞎子 /hat6 zi2/: người mù
摸 / mo2/: sờ, mó, chạm
象 /zoeng6/: con voi
Giải thích: hình dung người chỉ biết một phần ít của sự việc mà không hiểu rõ hoàn toàn thì đã vội vàng đưa ra kết luận.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.