Header Ads

成語動畫廊 - 前度劉郎

前度劉郎 Jyutping: cin4 dou6 lau4 long4


前 /cin4/: trước
度 /dou6/: độ
劉 /lau4/: Lưu (họ tên)
郎 /long4/: lang
Giải thích: sự trở lại của một người nào đó sau khi rời xa. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.