Header Ads

成語動畫廊 - 再作馮婦

再作馮婦 Jyutping: zoi3 zok3 fung4 fu5


再 /zoi3/: lần nữa, lại nữa
作 /zok3/: làm
馮婦 /fung4 fu5/: Phụng Phụ (tên)
Giải thích: tiếp tục quay lại với nghề cũ.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.