Header Ads

成語動畫廊 - 東窗事發

東窗事發 Jyutping: dung1 coeng1 si6 faat3


東 /dung1/: phía đông
窗 /coeng1/: cửa sổ
事 /si6/: sự việc
發 /faat3/: phát, phát sinh
Giải thích: hành vi sai trái của người xấu bị người khác phát hiện. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.