Header Ads

成語動畫廊 - 狐假虎威

狐假虎威 Jyutping: wu4 gaa2 fu2 wai1


狐 /wu4/: hồ ly
假 /gaa2/: giả
虎 /fu2/:  hổ
威 /wai1/: oai phong
Giải thích: lợi dụng uy quyền của người khác để ra oai và ăn hiếp kẻ khác

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.