Header Ads

成語動畫廊 - 因勢利導

因勢利導 Jyutping: jan1 sai3 lei6 dou6

因 /jan1/: bởi vì, do
勢 /sai3/: vị thế, chiều hướng
利 /lei6/: lợi
導 /dou6/: chỉ dẫn, dẫn dắt
Giải thích: tuân theo chiều hướng phát triển của sự vật, từ đó lập kết hoạch để đạt được mục đích theo hướng có lợi.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.