Header Ads

成語動畫廊 - 比肩繼踵

比肩繼踵 Jyutping: bei2 gin1 gai3 zung2


比肩 /bei2 gin1/: vai đụng vai
繼 /gai3/: tiếp tục
踵 /zung2/: gót chân
Giải thích: hình dung sự đông đúc người. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.