Header Ads

成語動畫廊 - 明鏡高懸

明鏡高懸 Jyutping: ming4 geng3 gou1 jyun4


明 /ming4/: minh
鏡 /geng3/: chiếc gương
高懸 /gou1 jyun4/: treo lên cao
Giải thích: quan chức thực thi pháp luật nghiêm minh, xử án công bằng. 

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.