Header Ads

成語動畫廊 - 杞人憂天

杞人憂天 Jyutping: gei2 jan4 jau1 tin1

杞人 /gei2 jan4/: Kỳ Nhân (tên)
 /jau1/: lo lắng
 /tin1/: trời, thiên
Giải thích: chỉ vì những việc phi lí không thể xảy ra mà làm cho bản thân mình lo lắng.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.