Header Ads

廣東話俗語 - 阿福煮粥

阿福煮粥 Jyutping: aa3 fuk1 zyu2 zuk1

阿福 /aa3 fuk1/: Phúc ơi
煮 /yu2/: nấu
粥 /zuk1/: cháo
Giải thích: Chỉ sự thiếu chuẩn bị trước trong cuộc họp, đến lúc phát biểu thì dẫn đén có sai sót.

video 阿福煮粥

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.