Header Ads

廣東話俗語 - 阿蘭賣豬

阿蘭賣豬 Jyutping: aa3 laan4 maai6 zyu1
阿蘭 /aa3 laan4/: Lan (tên gọi)

賣 /maai6/: bán
豬 /zyu1/: heo
Giải thích: chỉ người làm việc không đủ quyết đoán nên gây ra tổn thất.


video 阿蘭賣豬

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.