Header Ads

成語動畫廊 - 口蜜腹劍

口蜜腹劍 Jyutping: hau2 mat6 fuk1 gim3

口 /hau2/: miệng, khẩu
 /mat6/: mật ong
 /fuk1/: bụng
 /gim3/: kiếm (binh khí)
Giải thích: dùng lời lẽ ngon ngọt để dẫn dụ người khác vào bẫy.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.