Header Ads

成語動畫廊 - 樑上君子

樑上君子Jyutping: loeng4 soeng6 gwan1 zi2

樑 /loeng4/: dầm nhà
上 /soeng6/: trên
君子 /gwan1 zi2/: quân tử
Giải thích: dùng để chỉ đạo tặc

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.