Header Ads

廣東話俗語 - 雞同鴨講

雞同鴨講 Jyutping: gai1 tung4 ngaap3 gong2


雞 /gai1/: gà
同 /tung4/: cùng, với
鴨 /ngaap3/: vịt
講 /gong2/: nói
雞同鴨講: nghĩa đen là gà và vịt ngôn luận, ngôn ngữ bất đồng, hình dung hai người không đồng ngôn ngữ, không thể giao tiếp.

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.