Header Ads

成語動畫廊 - 洛陽紙貴

洛陽紙貴 Jyutping: lok3 joeng4 zi2 gwai3洛陽 /lok3 joeng4/: Lạc Dương (địa danh)
紙 /zi2/: giấy
貴 /gwai3/: mắc tiền
Giải thích: khen ngợi người có tài văn chương nổi tiếng một thời. 

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.