Header Ads

成語動畫廊 - 好好先生

好好先生 Jyutping: hou2 hou2 sin1 saang1

好 /hou2/: tốt, hay
先生 /sin1 saang1/:  tiên sinh
Giải thích: dùng để khen ngợi người tốt, hoặc cũng có thể dùng để chỉ người vì sợ làm mất lòng người khác mà không biết phân biệt tốt xấu.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.