Header Ads

Học nói tiếng Quảng - Tôi giận rồi đó! (nói tiếng quảng như thế nào)

廣東話教學(粵語教學)——我發嬲喇!(點講廣東話)
Học nói tiếng Quảng - Tôi giận rồi đó! (nói tiếng quảng như thế nào)


Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.