Header Ads

Học nói tiếng Quảng - Bị sa thải (nói tiếng quảng như thế nào)

學廣東話 ─ 燉冬菇(粵語俚語﹣職場篇﹣Learn Cantonese 點講廣東話)
Học nói tiếng Quảng - Bị sa thải (nói tiếng quảng như thế nào)


Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.