Header Ads

成語動畫廊 - 州官放火

州官放火 Jyutping: zau1 gun1 fong3 fo2


州官 /zau1 gun1/: tên người
放火 /fong3 fo2/: phóng hỏa
Giải thích: chỉ người hành động chỉ biết dựa vào quyền thế không nói lý lẽ.

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.