Header Ads

成語動畫廊 - 坐井觀天

坐井觀天 Jyutping: zo6 zeng2 gun1 tin1


坐 /zo6/: ngồi
井 /zeng2/: cái giếng
觀 /gun1/: xem, nhìn
天 /tin1/: bầu trời
Giải thích: chăm biếm người có kiến thức hạn hẹp, tương tự như câu "ếch ngồi đáy giếng".

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.