Header Ads

成語動畫廊 - 走馬看花

走馬看花 Jyutping: zau2 maa5 hon1 faa1


走 /zau2 /: chạy
馬 /maa5/: con ngựa
看 /hon1/: xem, nhìn
花 /faa1/: bông hoa
Giải thích: nhìn nhận sự việc một cách vội vàng sơ sài không tìm hiểu kỹ càng nội dung sự việc. 

Nguồn: youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.