Header Ads

成語動畫廊 - 狼子野心

狼子野心 Jyutping: long4 zi2 je5 sam1


狼子 /long4 zi2/: con sói
野 /je5/: hoang dã
心 /sam1/: tim, tâm
Giải thích: hình dung bản tính hoang dã của động vật hay người có âm mưu độc ác

Nguồn:youtube

Không có nhận xét nào

Hình ảnh chủ đề của Nikada. Được tạo bởi Blogger.